[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [opensuse-security] /root/.gnupg/secring.gpgMarcus said they will fix it for the next update, so no reporting is
necessary. If they don't I know where to send the bill! ;-)Met vriendelijke groet / Best regards,
Wilfred van Velzen


>>> "Carlos E. R." <robin.listas@xxxxxxxxxxxxxx> 2008-01-23 13:41:07
>>>

The Wednesday 2008-01-23 at 13:04 +0100, Wilfred van Velzen wrote:

> The same here.
> I forgot to mention this in the first message:
>
> # ls -l
> -rw------- 1 root root 1309 Jan 23 2006 secring.gpg
> -rw-r--r-- 1 root root   0 Jul 10 2006 secring.gpg.bak
>
> The .bak file is the offending file...
>
> This is the date from the rpm, if I interpret the output from below
> command correct:
>
> # rpm -qlv aaa_base | grep secring
> -rw-r--r--  1 root  root        0 Jul 10 2006
/root/.gnupg/secring.gpg

It is a bug. In my case, the backup coantains a zero bytes file dated 
2004, so there was no damage done.

I believe you should report this to Bugzilla.-- 

SERCOM Regeltechniek b.v.
Heereweg 9
2161 AB Lisse
Nederland
+31 (0)252 416530 (voice)
+31 (0)252 419481 (fax)

<http://www.sercom.nl/>


Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten
overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter
Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de
laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op
verzoek toegezonden.
---

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: opensuse-security+unsubscribe@xxxxxxxxxxxx
For additional commands, e-mail: opensuse-security+help@xxxxxxxxxxxx